هنرستان شهید عسگری - نرم افزار مدیریت مدارس توانا

گالری تصاویر - کارگاه های تخصصی

کارگاه آموزش خانواده
کارگاه آموزش خانواده
بازدید هفته مشاغل
بازدید هفته مشاغل
بازدید هفته مشاغل 2
بازدید هفته مشاغل 2
سالن رسم هنرستان
سالن رسم هنرستان
کارگاه آرماتور بندی
کارگاه آرماتور بندی
کارگاه الکترونیک هنرستان
کارگاه الکترونیک هنرستان
جلسه شورای دبیران در سالن کنفرانس
جلسه شورای دبیران در سالن کنفرانس
بازدید هفته مشاغل 3
بازدید هفته مشاغل 3
بازدید هفته مشاغل 4
بازدید هفته مشاغل 4
بازدید هفته مشاغل5
بازدید هفته مشاغل5
آزمایشگاه الکترونیک
آزمایشگاه الکترونیک
کارگاه آجرچینی
کارگاه آجرچینی
انبار مواد شیمیایی
انبار مواد شیمیایی
سایت کامپیوتر
سایت کامپیوتر
ماکت مجتمع مسکونی(ورودی هنرستان)
ماکت مجتمع مسکونی(ورودی هنرستان)
نقشه برداری از محوطه هنرستان
نقشه برداری از محوطه هنرستان