هنرستان شهید عسگری - نرم افزار مدیریت مدارس توانا

گالری تصاویر - تصاویر کوهنوردی هنرآموزان ومدیر ومعاونین هنرستان در آذر ماه 94 به ارتفاعات اطراف نوشین شهر

تصاویر کوهنوردی هنرآموزان ومدیر ومعاونین هنرستان در آذر ماه 94 به ارتفاعات اطراف نوشین شهر1
تصاویر کوهنوردی هنرآموزان ومدیر ومعاونین هنرستان در آذر ماه 94 به ارتفاعات اطراف نوشین شهر1
1
1
1
1
5
5
8
8
12
12
تصاویر کوهنوردی هنرآموزان ومدیر ومعاونین هنرستان در آذر ماه 94 به ارتفاعات اطراف نوشین شهر13
تصاویر کوهنوردی هنرآموزان ومدیر ومعاونین هنرستان در آذر ماه 94 به ارتفاعات اطراف نوشین شهر13
14
14
17
17
18
18
16
16