هنرستان شهید عسگری - نرم افزار مدیریت مدارس توانا

گالری تصاویر - تصاویر نشست سیاسی ،اجتماعی هنرستان عسگری در سال 94

عکس های سیاسی -اجتماعی 1
عکس های سیاسی -اجتماعی 1
عکس های سیاسی -اجتماعی 1
عکس های سیاسی -اجتماعی 1
عکس های نشست سیاسی -4اجتماعی 1
عکس های نشست  سیاسی -4اجتماعی 1
عکس های نشست سیاسی -اجتماعی 5
عکس های نشست سیاسی -اجتماعی 5
عکس های نشست سیاسی -اجتماعی 7
عکس های نشست  سیاسی -اجتماعی 7
نشت سیاسی -اجتماعی شماره 1
نشت سیاسی -اجتماعی شماره 1
تصویر شماره 2
تصویر شماره 2