هنرستان شهید عسگری - نرم افزار مدیریت مدارس توانا

گالری تصاویر - تصاویر عزاداری ماه محرم وصفر سال 95 هنرجویان وکارکنان هنرستان

تصاویر عزاداری ماه محرم وصفر سال 95 هنرجویان وکارکنان هنرستان1
تصاویر  عزاداری ماه محرم وصفر سال 95 هنرجویان وکارکنان هنرستان1
تصاویر عزاداری ماه محرم وصفر سال 95 هنرجویان وکارکنان هنرستان3
تصاویر  عزاداری ماه محرم وصفر سال 95 هنرجویان وکارکنان هنرستان3
عزاداری 6
عزاداری 6
عزاداری هنرجویان ماه محرم 95-1
عزاداری هنرجویان ماه محرم 95-1
عزاداری هنرجویان قسمت 5
عزاداری هنرجویان قسمت 5
عزاداری هنرجویان هنرستان عسگری ماه محرم سال 95
عزاداری هنرجویان هنرستان عسگری ماه محرم سال 95
عزاداری هنرجویان تصویر 8
عزاداری هنرجویان تصویر 8
عزاداری هنرجویان تصویر 9
عزاداری هنرجویان تصویر 9
تصویر 10
تصویر 10
تصویر 10
تصویر 10
تصویر 11
تصویر 11
تصویر 12
تصویر 12
تصویر 13
تصویر 13
تصویر 14
تصویر 14
تصویر 15
تصویر 15
تصویر عزادری 16
تصویر عزادری 16
عزاداری ماه محرم سال 95-تصویر 18
عزاداری ماه محرم سال 95-تصویر 18