هنرستان شهید عسگری - نرم افزار مدیریت مدارس توانا

گالری تصاویر - بازدید هیات اعزامی آموزش وپرورش ترکیه از هنرستان عسگری سال 95

بازدید هیات آموزش وپرورش ترکیه 1
بازدید هیات آموزش وپرورش ترکیه 1
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 4
تصویر 5
تصویر 5