هنرستان شهید عسگری - نرم افزار مدیریت مدارس توانا

گالری تصاویر - تصاویر کتابخانه وکتابخوانی هنرجویان در سالتحصیلی 95-94

تصویر کتابخانه 1
تصویر کتابخانه 1
تصویر کتابخانه هنرستان شهید عسگری در آبان ماه 95
تصویر کتابخانه هنرستان شهید عسگری در آبان ماه 95
مطالعه هنرجویان در کتابخانه هنرستان
مطالعه هنرجویان در کتابخانه هنرستان
کتابخانه هنرستان عسگری
کتابخانه هنرستان عسگری
تصویر مسئول کتابخانه هنرستان در سالتحصیلی 95-94
تصویر مسئول کتابخانه هنرستان در سالتحصیلی 95-94