هنرستان شهید عسگری - نرم افزار مدیریت مدارس توانا

گالری تصاویر - تصاویر اجرای نمایش تئاتر درمانی در هفته نیروی انتظامی در هنرستان شهید عسگری

بنر زمانبندی اجرای نمایش
بنر زمانبندی اجرای نمایش
سخنرانی 1
سخنرانی 1
سخنرانی 2
سخنرانی 2
تصویر 1 اجرای نمایش تئاتر درمانی در هفته نیروی انتظامی در هنرستان شهید عسگری ارومیه در سال 95
تصویر 1 اجرای نمایش تئاتر درمانی در هفته نیروی انتظامی در هنرستان شهید عسگری ارومیه در سال 95
تصویر 2اجرای نمایش تئاتر درمانی در هفته نیروی انتظامی در هنرستان شهید عسگری ارومیه در سال 95
تصویر 2اجرای نمایش تئاتر درمانی در هفته نیروی انتظامی در هنرستان شهید عسگری ارومیه در سال 95
تصویر 3
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 4
سخنرانی مشاور مرکز مشاوره نیروی انتظامی
سخنرانی مشاور مرکز مشاوره نیروی انتظامی
تصویر 7
تصویر 7
7
7