هنرستان شهید عسگری - نرم افزار مدیریت مدارس توانا

گالری تصاویر - تصاویر اعزام راهیان نور در مهر ماه 94 هنرجویان هنرستان فنی شهید عسگری

جلسه توجیهی راهیان نور مهر ماه 94
جلسه توجیهی راهیان نور مهر ماه 94
جلسه توجیهی 2راهیان نور مهر ماه 94
جلسه توجیهی 2راهیان نور مهر ماه 94
جلسه توجیهی دانش آموزان هنرستان شهید عسگری 3راهیان نور مهر ماه 94
جلسه توجیهی دانش آموزان هنرستان شهید عسگری 3راهیان نور مهر ماه 94
جلسه توجیهی دانش آموزان هنرستان شهید عسگری راهیان نور مهر ماه 94
جلسه توجیهی دانش آموزان هنرستان شهید عسگری راهیان نور مهر ماه 94
راهیان نور هنرستان فنی شهید عسگری 2
راهیان نور هنرستان فنی شهید عسگری 2
راهیان نور هنرستان فنی شهید عسگری تصویر 5 2
راهیان نور هنرستان فنی شهید عسگری تصویر 5 2
راهیان نور هنرستان فنی شهید عسگری تصویر 6 2
راهیان نور هنرستان فنی شهید عسگری تصویر 6   2
راهیان نور هنرستان فنی شهید عسگری تصویر 7
راهیان نور هنرستان فنی شهید عسگری تصویر 7
راهیان نور هنرستان فنی شهید عسگری تصویر 7 2
راهیان نور هنرستان فنی شهید عسگری تصویر 7   2
راهیان نور هنرستان فنی شهید عسگری تصویر 9 2
راهیان نور هنرستان فنی شهید عسگری تصویر 9   2
راهیان نور هنرستان فنی شهید عسگری تصویر 10 2
راهیان نور هنرستان فنی شهید عسگری تصویر 10   2
راهیان نور هنرستان فنی شهید عسگری تصویر 11
راهیان نور هنرستان فنی شهید عسگری تصویر 11
راهیان نور هنرستان فنی شهید عسگری تصویر 12
راهیان نور هنرستان فنی شهید عسگری تصویر 12
راهیان نور هنرستان فنی شهید عسگری تصویر 1013
راهیان نور هنرستان فنی شهید عسگری تصویر 1013
راهیان نور هنرستان فنی شهید عسگری تصویر14 10
راهیان نور هنرستان فنی شهید عسگری تصویر14 10
راهیان نور هنرستان فنی شهید عسگری تصویر14 10
راهیان نور هنرستان فنی شهید عسگری تصویر14 10
راهیان نور هنرستان فنی شهید عسگری تصویر15 10
راهیان نور هنرستان فنی شهید عسگری تصویر15 10
راهیان نور هنرستان فنی شهید عسگری تصویر16 10
راهیان نور هنرستان فنی شهید عسگری تصویر16 10
راهیان نور هنرستان فنی شهید عسگری تصویر17 10
راهیان نور هنرستان فنی شهید عسگری تصویر17 10
راهیان نور هنرستان فنی شهید عسگری تصویر18 10
راهیان نور هنرستان فنی شهید عسگری تصویر18 10