هنرستان شهید عسگری - نرم افزار مدیریت مدارس توانا

گالری تصاویر - تصاویر نشست سیاسی اجتماعی ،هنرستان عسگری درروز چهارشنبه مورخ94/10/02در سالن جلسات هنرستان فنی شهید عسگری

تصویر نشست سیاسی واجتماعی دیماه 894-تصویر 6
تصویر نشست سیاسی واجتماعی دیماه 894-تصویر 6
تصویر نشست سیاسی واجتماعی دیماه 94-تصویر 5
تصویر نشست سیاسی واجتماعی دیماه 94-تصویر 5
تصویر نشست سیاسی واجتماعی دیماه 94-تصویر 4
تصویر نشست سیاسی واجتماعی دیماه 94-تصویر 4
تصویر نشست سیاسی واجتماعی دیماه 94-تصویر 3
تصویر نشست سیاسی واجتماعی دیماه 94-تصویر 3
تصویر نشست سیاسی واجتماعی دیماه 94-تصویر 2
تصویر نشست سیاسی واجتماعی دیماه 94-تصویر 2
تصویر نشست سیاسی واجتماعی دیماه 94-تصویر 1
تصویر نشست سیاسی واجتماعی دیماه 94-تصویر 1
تصویر 10
تصویر 10
تصویر 9
تصویر 9
تصویر 8
تصویر 8
تصویر 7
تصویر 7