هنرستان شهید عسگری - نرم افزار مدیریت مدارس توانا

گالری تصاویر - تصاویر برگزاری امتحانات نوبت اول دیماه 94 هنرستان فنی شهید عسگری

تصاویر برگزاری امتحانات دیماه 94 هنرستان فنی شهید عسگری تصویر 7
تصاویر برگزاری امتحانات دیماه 94 هنرستان فنی شهید عسگری تصویر 7
تصاویر برگزاری امتحانات دیماه 94 هنرستان فنی شهید عسگری تصویر 6
تصاویر برگزاری امتحانات دیماه 94 هنرستان فنی شهید عسگری تصویر 6
تصاویر برگزاری امتحانات دیماه 94 هنرستان فنی شهید عسگری تصویر5 6
تصاویر برگزاری امتحانات دیماه 94 هنرستان فنی شهید عسگری تصویر5 6
تصاویر برگزاری امتحانات دیماه 94 هنرستان فنی شهید عسگری تصویر 4
تصاویر برگزاری امتحانات دیماه 94 هنرستان فنی شهید عسگری تصویر 4
تصاویر برگزاری امتحانات دیماه 94 هنرستان فنی شهید عسگری تصویر 3
تصاویر برگزاری امتحانات دیماه 94 هنرستان فنی شهید عسگری تصویر 3
تصاویر برگزاری امتحانات دیماه 94 هنرستان فنی شهید عسگری تصویر 2
تصاویر برگزاری امتحانات دیماه 94 هنرستان فنی شهید عسگری تصویر 2
تصاویر برگزاری امتحانات دیماه 94 هنرستان فنی شهید عسگری تصویر *
تصاویر برگزاری امتحانات دیماه 94 هنرستان فنی شهید عسگری تصویر *
تصاویر برگزاری امتحانات دیماه 94 هنرستان فنی شهید عسگری تصویر **
تصاویر برگزاری امتحانات دیماه 94 هنرستان فنی شهید عسگری تصویر **