هنرستان شهید عسگری - نرم افزار مدیریت مدارس توانا

گالری تصاویر - تصاویر جشن زنگ اقتدار ملی،عزت اسلامی ،ایران آباد

جشن زنگ اقتدار ملی در هنرستان عسگری 1
جشن زنگ اقتدار ملی در هنرستان عسگری 1
جشن زنگ اقتدار ملی در هنرستان عسگری ارومیه- سخنرانی استاندار محترم آذربایجان غربی جناب آقای سعادت
جشن زنگ اقتدار ملی در هنرستان عسگری ارومیه- سخنرانی استاندار محترم آذربایجان غربی جناب آقای سعادت
جشن زنگ اقتدار ملی در هنرستان عسگری ارومیه- سخنرانی مدیر کل محترم آموزش وپرورش استان جناب آقای مصطفوی
جشن زنگ اقتدار ملی در هنرستان عسگری ارومیه- سخنرانی مدیر کل محترم آموزش وپرورش استان جناب آقای مصطفوی
جشن زنگ اقتدار ملی در هنرستان عسگری ارومیه- حضور مسئولین محترم 1
جشن زنگ اقتدار ملی در هنرستان عسگری ارومیه- حضور مسئولین محترم 1
جشن زنگ اقتدار ملی در هنرستان عسگری ارومیه- حضور مسئولین محترم 1
جشن زنگ اقتدار ملی در هنرستان عسگری ارومیه- حضور مسئولین محترم 1
جشن زنگ اقتدار ملی در هنرستان عسگری ارومیه- 1
جشن زنگ اقتدار ملی در هنرستان عسگری ارومیه- 1
اجرای سرود
اجرای سرود
اجرای سرود 2
اجرای سرود 2
تصویر زنگ اقتدار ملی
تصویر زنگ اقتدار ملی
تصویر زنگ اقتدار ملی 2
تصویر زنگ اقتدار ملی 2
جشن زنگ اقتدار ملی در هنرستان عسگری ارومیه-تصویر 6
جشن زنگ اقتدار ملی در هنرستان عسگری ارومیه-تصویر 6
جشن زنگ اقتدار ملی در هنرستان عسگری ارومیه- تصویر 4
جشن زنگ اقتدار ملی در هنرستان عسگری ارومیه- تصویر 4
همایش فصل حضور
همایش فصل حضور
جشن زنگ اقتدار ملی در هنرستان عسگری ارومیه- حضور مسئولین محترم 1
جشن زنگ اقتدار ملی در هنرستان عسگری ارومیه- حضور مسئولین محترم 1
جشن زنگ اقتدار ملی در هنرستان عسگری ارومیه- 1
جشن زنگ اقتدار ملی در هنرستان عسگری ارومیه- 1
جشن زنگ اقتدار ملی در هنرستان عسگری ارومیه
جشن زنگ اقتدار ملی در هنرستان عسگری ارومیه
جشن زنگ اقتدار ملی در هنرستان عسگری ارومیه- حضور مسئولین محترم 1
جشن زنگ اقتدار ملی در هنرستان عسگری ارومیه- حضور مسئولین محترم 1
جشن زنگ اقتدار ملی در هنرستان عسگری ارومیه-
جشن زنگ اقتدار ملی در هنرستان عسگری ارومیه-
جشن زنگ اقتدار ملی در هنرستان عسگری ارومیه-
جشن زنگ اقتدار ملی در هنرستان عسگری ارومیه-
جشن زنگ اقتدار ملی در هنرستان عسگری ارومیه-
جشن زنگ اقتدار ملی در هنرستان عسگری ارومیه-