هنرستان شهید عسگری - نرم افزار مدیریت مدارس توانا

گالری تصاویر - تصاویر جشن های دهه فجر

1
1
3
3
4
4
8
8
7
7
جشن دهه فجر 94 -1
جشن دهه فجر 94 -1
جشن دهه فجر 94 -2
جشن دهه فجر 94 -2
آذین بندی هنرستان در جشن های دهه فجر سال 94 -تصویر 3
آذین بندی هنرستان در جشن های دهه فجر سال 94 -تصویر 3
بنر تبریک جشن دهه فجر در سر در هنرستان عسگری -بهمن ماه 94
بنر تبریک جشن دهه فجر در سر در هنرستان عسگری -بهمن ماه 94
بنر تبریک جشن دهه فجر در سر در هنرستان عسگری -بهمن ماه 94
بنر تبریک جشن دهه فجر در سر در هنرستان عسگری -بهمن ماه 94
آذین بندی هنرستان در جشن های دهه فجر سال 94 -تصویر 3
آذین بندی هنرستان در جشن های دهه فجر سال 94 -تصویر 3
جشن دهه فجر 94 -45
جشن دهه فجر 94 -45
جشن دهه فجر 94
جشن دهه فجر 94
جشن دهه فجر 94 -6
جشن دهه فجر 94 -6
جشن دهه فجر 94 -4
جشن دهه فجر 94 -4
آذین بندی هنرستان در جشن های دهه فجر سال 94 -تصویر6 3
آذین بندی هنرستان در جشن های دهه فجر سال 94 -تصویر6 3