هنرستان شهید عسگری - نرم افزار مدیریت مدارس توانا

گالری تصاویر - تصاویر گلبانگ انقلاب دهه فجر سال 94 هنرستان فنی هیات امنایی شهید عسگری ارومیه

زنگ انقلاب -بهمن ماه 94 -هنرستان شهید عسگری
زنگ انقلاب -بهمن ماه 94 -هنرستان شهید عسگری
زنگ انقلاب -بهمن ماه 94 -هنرستان شهید عسگری
زنگ انقلاب -بهمن ماه 94 -هنرستان شهید عسگری
زنگ انقلاب -بهمن ماه 94 -هنرستان شهید عسگری
زنگ انقلاب -بهمن ماه 94 -هنرستان شهید عسگری
زنگ انقلاب -بهمن ماه 94 -هنرستان شهید عسگری
زنگ انقلاب -بهمن ماه 94 -هنرستان شهید عسگری
زنگ انقلاب -بهمن ماه 94 -هنرستان شهید عسگری
زنگ انقلاب -بهمن ماه 94 -هنرستان شهید عسگری
زنگ انقلاب -بهمن ماه 94 -هنرستان شهید عسگری
زنگ انقلاب -بهمن ماه 94 -هنرستان شهید عسگری
زنگ انقلاب -بهمن ماه 94 -هنرستان شهید عسگری
زنگ انقلاب -بهمن ماه 94 -هنرستان شهید عسگری
نمایشگاه عکس بمناسبت دهه فجر -بهمن ماه 94 -هنرستان عسگری
نمایشگاه عکس بمناسبت دهه فجر -بهمن ماه 94 -هنرستان عسگری
رادیو انقلاب -دهه فجر 94 -هنرستان شهید عسگری
رادیو انقلاب -دهه فجر 94 -هنرستان شهید عسگری
رادیو انقلاب -دهه فجر 94 -هنرستان شهید عسگری
رادیو انقلاب -دهه فجر 94 -هنرستان شهید عسگری
رادیو انقلاب -دهه فجر 94 -هنرستان شهید عسگری
رادیو انقلاب -دهه فجر 94 -هنرستان شهید عسگری
پذیرایی با شیرینی همکاران محترم هنرستان شهید عسگری
پذیرایی با شیرینی همکاران محترم هنرستان شهید عسگری
دهه فجر -بهمن ماه 94
دهه فجر -بهمن ماه 94
دهه فجر 94 -هنرستان شهید عسگری
دهه فجر 94 -هنرستان شهید عسگری
دهه فجر -بهمن ماه 94
دهه فجر -بهمن ماه 94
دهه فجر 94 -هنرستان شهید عسگری
دهه فجر 94 -هنرستان شهید عسگری