هنرستان شهید عسگری - نرم افزار مدیریت مدارس توانا

گالری تصاویر - دیدار مدیر ومعاونین وکارکنان وهنرجویان برتر هنرستان با نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه محترم شهر ارومیه حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکتر قریشی

دیدار کارکنان وهنرجویان هنرستان با نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه محترم شهر ارومیه حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکتر قریشی
دیدار کارکنان وهنرجویان  هنرستان با نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه محترم شهر ارومیه حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکتر قریشی
دیدار هنرجویان با نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه محترم ارومیه در دهه فجر 94
دیدار هنرجویان با نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه محترم ارومیه در دهه فجر 94
دیدار هنرجویان با نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه محترم ارومیه حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکتر قریشی در دهه فجر 94
دیدار هنرجویان با نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه محترم ارومیه  حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکتر قریشی در دهه فجر 94
دیدار هنرجویان با نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه محترم ارومیه حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکتر قریشی در دهه فجر 94
دیدار هنرجویان با نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه محترم ارومیه  حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکتر قریشی در دهه فجر 94
کارکنان وهنرجویان هنرستان فنی شهید عسگری
کارکنان وهنرجویان هنرستان فنی شهید عسگری
تصویر 6
تصویر 6