هنرستان شهید عسگری - نرم افزار مدیریت مدارس توانا

گالری تصاویر - تصاویر شرکت هنرجویان هنرستان فنی شهید عسگری در نمازجمعه دهه فجر 94

شرکت هنرجویان در مراسم عبادی ،سیاسی نماز جمعه در دهه فجر سال 94
شرکت هنرجویان در مراسم عبادی ،سیاسی نماز جمعه در دهه فجر سال 94
شرکت هنرجویان در مراسم عبادی ،سیاسی نماز جمعه در دهه فجر سال 94
شرکت هنرجویان در مراسم عبادی ،سیاسی نماز جمعه در دهه فجر سال 94
شرکت هنرجویان در مراسم عبادی ،سیاسی نماز جمعه در دهه فجر سال 94
شرکت هنرجویان در مراسم عبادی ،سیاسی نماز جمعه در دهه فجر سال 94
شرکت هنرجویان در مراسم عبادی ،سیاسی نماز جمعه در دهه فجر سال 94
شرکت هنرجویان در مراسم عبادی ،سیاسی نماز جمعه در دهه فجر سال 94
شرکت هنرجویان در مراسم عبادی ،سیاسی نماز جمعه در دهه فجر سال 94
شرکت هنرجویان در مراسم عبادی ،سیاسی نماز جمعه در دهه فجر سال 94
شرکت در نمازجعه مورخه 16/11/94
شرکت در نمازجعه مورخه 16/11/94
شرکت در نمازجعه مورخه 16/11/94
شرکت در نمازجعه مورخه 16/11/94