هنرستان شهید عسگری - نرم افزار مدیریت مدارس توانا

گالری تصاویر - تصاویر نشست بصیرتی سیاسی با حضور هنرجویان هنرستان شهید عسگری در روز شنبه مورخ94/11/17

تصاویر نشست بصیرتی وسیاسی با حضور کارشناسان محترم با همکاری حوزه بسیج دانش آموزی 13 شهید میلانی در روز شنبه 94/11/17
تصاویر نشست بصیرتی وسیاسی با حضور کارشناسان محترم با همکاری حوزه بسیج دانش آموزی 13 شهید میلانی در روز شنبه 94/11/17
تصویر نشست سیاسی واجتماعی بهمن ماه 94-تصویر 2
تصویر نشست سیاسی واجتماعی بهمن ماه 94-تصویر 2
تصویر نشست سیاسی واجتماعی بهمن ماه 94-تصویر 3
تصویر نشست سیاسی واجتماعی بهمن ماه 94-تصویر 3
تصاویر نشست بصیرتی سیاسی با حضور هنرجویان هنرستان در روز شنبه مورخ17/11/94
تصاویر نشست بصیرتی سیاسی با حضور هنرجویان هنرستان  در روز شنبه مورخ17/11/94
تصاویر نشست بصیرتی سیاسی با حضور هنرجویان هنرستان در روز شنبه مورخ17/11/94
تصاویر نشست بصیرتی سیاسی با حضور هنرجویان هنرستان  در روز شنبه مورخ17/11/94
تصویر نشست سیاسی واجتماعی بهمن ماه 94-تصویر 6
تصویر نشست سیاسی واجتماعی بهمن ماه 94-تصویر 6