هنرستان شهید عسگری - نرم افزار مدیریت مدارس توانا

گالری تصاویر - تصاویر شرکت هنرجویان هنرستان شهید عسگری در برنامه محفل انس با قرآن کریم در روز یکشنبه مورخه 94/11/18

تصاویر شرکت هنرجویان هنرستان عسگری در محفل انس با قرآن در روز یکشنبه مورخه 94/11/18
تصاویر شرکت هنرجویان هنرستان عسگری در محفل انس با قرآن در روز یکشنبه مورخه 94/11/18
تصویر مجری محفل انس با قرآن کریم در روز یکشنبه مورخه 18/11/94
تصویر مجری محفل انس با قرآن کریم در روز یکشنبه مورخه 18/11/94
سخنرانی آیت الله قریشی نماینده محترم مردم استان در مجلس خبرگان در محفل انس با قرآندر روز یکشنبه مورخ 94/11/18
سخنرانی آیت الله قریشی نماینده محترم  مردم استان در  مجلس خبرگان در محفل انس با قرآندر روز یکشنبه مورخ 94/11/18
سخنرانی آقای قاسمی معاون محترم پرورشی اداره کل آموزش وپرورش
سخنرانی آقای قاسمی معاون محترم پرورشی اداره کل آموزش وپرورش
تصاویر شرکت هنرجویان هنرستان شهید عسگری در برنامه محفل انس با قرآن کریم در روز یکشنبه مورخه 18/11/94
تصاویر شرکت هنرجویان هنرستان شهید عسگری در برنامه محفل انس با قرآن کریم در روز یکشنبه مورخه 18/11/94
تصاویر شرکت هنرجویان هنرستان شهید عسگری در برنامه محفل انس با قرآن کریم در روز یکشنبه مورخه 18/11/94
تصاویر شرکت هنرجویان هنرستان شهید عسگری در برنامه محفل انس با قرآن کریم در روز یکشنبه مورخه 18/11/94
تصاویر شرکت هنرجویان هنرستان شهید عسگری در برنامه محفل انس با قرآن کریم در روز یکشنبه مورخه 18/11/94
تصاویر شرکت هنرجویان هنرستان شهید عسگری در برنامه محفل انس با قرآن کریم در روز یکشنبه مورخه 18/11/94