هنرستان شهید عسگری - نرم افزار مدیریت مدارس توانا

گالری تصاویر - تصاویر نشست سیاسی -اجتماعی هنرستان فنی شهید عسگری چهار اسفند 94

صاویر نشست سیاسی -اجتماعی هنرستان فنی شهید عسگری چهار اسفند 94
صاویر نشست سیاسی -اجتماعی هنرستان فنی شهید عسگری  چهار اسفند 94
صاویر نشست سیاسی -اجتماعی هنرستان فنی شهید عسگری چهار اسفند 94
صاویر نشست سیاسی -اجتماعی هنرستان فنی شهید عسگری  چهار اسفند 94
صاویر نشست سیاسی -اجتماعی هنرستان فنی شهید عسگری چهار اسفند 94
صاویر نشست سیاسی -اجتماعی هنرستان فنی شهید عسگری  چهار اسفند 94
تصاویر نشست سیاسی -اجتماعی هنرستان فنی شهید عسگری چهار اسفند 94
تصاویر نشست سیاسی -اجتماعی هنرستان فنی شهید عسگری  چهار اسفند 94
تصاویر نشست سیاسی -اجتماعی هنرستان فنی شهید عسگری چهار اسفند 94
تصاویر نشست سیاسی -اجتماعی هنرستان فنی شهید عسگری  چهار اسفند 94
تصاویر نشست سیاسی -اجتماعی هنرستان فنی شهید عسگری چهار اسفند 94
تصاویر نشست سیاسی -اجتماعی هنرستان فنی شهید عسگری  چهار اسفند 94