هنرستان شهید عسگری - نرم افزار مدیریت مدارس توانا

گالری تصاویر - تصاویر کلاس آموزشی توسط نیروی انتظامی جهت پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری

تصاویر کلاس آموزشی چهارشنبه سوری
تصاویر کلاس آموزشی چهارشنبه سوری
تصاویر کلاس آموزشی چهارشنبه سوری
تصاویر کلاس آموزشی چهارشنبه سوری
تصاویر کلاس آموزشی پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری
تصاویر کلاس آموزشی پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری
تصاویر کلاس آموزشی پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری
تصاویر کلاس آموزشی پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری
تصاویر کلاس آموزشی پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری
تصاویر کلاس آموزشی پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری