هنرستان شهید عسگری - نرم افزار مدیریت مدارس توانا

گالری تصاویر - تصاویر جلسه مدیر با اولیا دانش آموزان منتخب مسابقات علمی وعملی 22 اسفند ماه 94

تصاویر جلسه مدیر با اولیا دانش آموزان منتخب مسابقات علمی وعملی 22 اسفند ماه 94
تصاویر جلسه مدیر با اولیا دانش آموزان منتخب مسابقات علمی وعملی 22 اسفند ماه 94
تصاویر جلسه مدیر با اولیا دانش آموزان منتخب مسابقات علمی وعملی 22 اسفند ماه 94
تصاویر جلسه مدیر با اولیا دانش آموزان منتخب مسابقات علمی وعملی 22 اسفند ماه 94
تصاویر جلسه مدیر با اولیا دانش آموزان منتخب مسابقات علمی وعملی 22 اسفند ماه 94
تصاویر جلسه مدیر با اولیا دانش آموزان منتخب مسابقات علمی وعملی 22 اسفند ماه 94
تصاویر جلسه مدیر با اولیا دانش آموزان منتخب مسابقات علمی وعملی 22 اسفند ماه 94
تصاویر جلسه مدیر با اولیا دانش آموزان منتخب مسابقات علمی وعملی 22 اسفند ماه 94