هنرستان شهید عسگری - نرم افزار مدیریت مدارس توانا

گالری تصاویر - تصاویر عزاداری سالروز شهادت فاطمه زهرا (س) بانوی بزرگوار دو عالم در هنرستان فنی شهید عسگری روز شنبه 22اسفند 94

تصاویر عزاداری سالروز شهادت فاطمه زهرا (سلام الله علیها ) بانوی بزرگوار دو عالم
تصاویر عزاداری سالروز شهادت فاطمه زهرا (سلام الله علیها ) بانوی بزرگوار دو عالم
تصاویر عزاداری سالروز شهادت فاطمه زهرا (سلام الله علیها ) بانوی بزرگوار دو عالم
تصاویر عزاداری سالروز شهادت فاطمه زهرا (سلام الله علیها ) بانوی بزرگوار دو عالم
تصاویر عزاداری سالروز شهادت فاطمه زهرا (س) بانوی بزرگوار دو عالم
تصاویر عزاداری سالروز شهادت فاطمه زهرا (س) بانوی بزرگوار دو عالم
تصاویر عزاداری سالروز شهادت فاطمه زهرا (س) بانوی بزرگوار دو عالم
تصاویر عزاداری سالروز شهادت فاطمه زهرا (س) بانوی بزرگوار دو عالم
تصاویر عزاداری سالروز شهادت فاطمه زهرا (سلام الله علیها ) بانوی بزرگوار دو عالم
تصاویر عزاداری سالروز شهادت فاطمه زهرا (سلام الله علیها ) بانوی بزرگوار دو عالم
تصاویر عزاداری سالروز شهادت فاطمه زهرا (سلام الله علیها ) بانوی بزرگوار دو عالم
تصاویر عزاداری سالروز شهادت فاطمه زهرا (سلام الله علیها ) بانوی بزرگوار دو عالم
تصاویر عزاداری سالروز شهادت فاطمه زهرا (س) بانوی بزرگوار دو عالم
تصاویر عزاداری سالروز شهادت فاطمه زهرا (س) بانوی بزرگوار دو عالم