هنرستان شهید عسگری - نرم افزار مدیریت مدارس توانا

گالری تصاویر - jتصاویر اجرای اردوی آمادگی دفاعی مورخ 25/01/95

عکس های آمادگی دفاعی25 فروردین 95
عکس های آمادگی دفاعی25 فروردین 95
تصاویر آموزش نظامی درس آمادگی دفاعی روز چهارشنبه 25 فروردین ماه 95
تصاویر آموزش نظامی درس آمادگی دفاعی روز چهارشنبه 25 فروردین ماه 95
تصاویر آموزش نظامی درس آمادگی دفاعی روز چهارشنبه 25 فروردین ماه 95
تصاویر آموزش نظامی درس آمادگی دفاعی روز چهارشنبه 25 فروردین ماه 95
تصاویر آموزش نظامی درس آمادگی دفاعی روز چهارشنبه 25 فروردین ماه 95
تصاویر آموزش نظامی درس آمادگی دفاعی روز چهارشنبه 25 فروردین ماه 95
تصاویر آموزش نظامی درس آمادگی دفاعی روز چهارشنبه 25 فروردین ماه 95
تصاویر آموزش نظامی درس آمادگی دفاعی روز چهارشنبه 25 فروردین ماه 95
تصاویر آموزش نظامی درس آمادگی دفاعی روز چهارشنبه 25 فروردین ماه 95
تصاویر آموزش نظامی درس آمادگی دفاعی روز چهارشنبه 25 فروردین ماه 95
تصاویر آموزش نظامی درس آمادگی دفاعی روز چهارشنبه 25 فروردین ماه 95
تصاویر آموزش نظامی درس آمادگی دفاعی روز چهارشنبه 25 فروردین ماه 95
تصاویر آموزش نظامی درس آمادگی دفاعی روز چهارشنبه 25 فروردین ماه 95
تصاویر آموزش نظامی درس آمادگی دفاعی روز چهارشنبه 25 فروردین ماه 95
تصاویر آموزش نظامی درس آمادگی دفاعی روز چهارشنبه 25 فروردین ماه 95
تصاویر آموزش نظامی درس آمادگی دفاعی روز چهارشنبه 25 فروردین ماه 95
تصاویر جلسه انجمن اولیا ومربیان در فروردین ماهئ 95
تصاویر جلسه انجمن اولیا ومربیان در فروردین ماهئ 95
تصاویر جلسه انجمن اولیا ومربیان در فروردین ماه 95
تصاویر جلسه انجمن اولیا ومربیان در فروردین ماه 95