هنرستان شهید عسگری - نرم افزار مدیریت مدارس توانا

گالری تصاویر - تصاویر بازدید دانش آموزان پایه نهم از کارگاههای هنرستان عسگری در هفته معرفی مشاغل 95

تصاویر بازدید دانش آموزان پایه نهم از کارگاههای فنی هنرستان در 24 فروردین 95
تصاویر بازدید دانش آموزان پایه نهم از کارگاههای فنی هنرستان  در 24 فروردین 95
تصاویر بازدید از کارگاههای فنی هنرستان شهید عسگری درفروردین 95
تصاویر بازدید از کارگاههای فنی هنرستان شهید عسگری درفروردین 95
تصاویر بازدید از کارگاههای فنی هنرستان شهید عسگری درفروردین 95
تصاویر بازدید از کارگاههای فنی هنرستان شهید عسگری درفروردین 95
تصاویر بازدید از کارگاههای فنی هنرستان شهید عسگری درفروردین 95
تصاویر بازدید از کارگاههای فنی هنرستان شهید عسگری درفروردین 95
تصاویر بازدید از کارگاههای فنی هنرستان شهید عسگری در 24 فروردین 95
تصاویر بازدید از کارگاههای فنی هنرستان شهید عسگری در 24 فروردین 95
تصاویر بازدید از کارگاههای فنی هنرستان شهید عسگری درفروردین 95
تصاویر بازدید از کارگاههای فنی هنرستان شهید عسگری درفروردین 95
تصاویر بازدید از کارگاههای فنی هنرستان شهید عسگری درفروردین 95
تصاویر بازدید از کارگاههای فنی هنرستان شهید عسگری درفروردین 95
تصاویر بازدید از کارگاههای فنی هنرستان شهید عسگری درفروردین 95
تصاویر بازدید از کارگاههای فنی هنرستان شهید عسگری درفروردین 95
تصاویر بازدید از کارگاههای فنی هنرستان شهید عسگری درفروردین 95
تصاویر بازدید از کارگاههای فنی هنرستان شهید عسگری درفروردین 95
تصاویر بازدید از کارگاههای فنی هنرستان شهید عسگری درفروردین 95
تصاویر بازدید از کارگاههای فنی هنرستان شهید عسگری درفروردین 95