هنرستان شهید عسگری - نرم افزار مدیریت مدارس توانا

گالری تصاویر - تصاویر جلسه مشترک هیات امنا وانجمن اولیا ومربیان هنرستان در 18 فروردین 95

تصاویر جلسه انجمن اولیا ومربیان در فروردین ماه 95
تصاویر جلسه انجمن اولیا ومربیان در فروردین ماه 95
تصاویر جلسه انجمن اولیا ومربیان در فروردین ماه 95
تصاویر جلسه انجمن اولیا ومربیان در فروردین ماه 95
تصاویر جلسه انجمن اولیا ومربیان در فروردین ماه 95
تصاویر جلسه انجمن اولیا ومربیان در فروردین ماه 95
تصاویر جلسه انجمن اولیا ومربیان در فروردین ماه 95
تصاویر جلسه انجمن اولیا ومربیان در فروردین ماه 95
تصاویر جلسه انجمن اولیا ومربیان در فروردین ماه 95
تصاویر جلسه انجمن اولیا ومربیان در فروردین ماه 95
تصاویر جلسه انجمن اولیا ومربیان در فروردین ماه 95
تصاویر جلسه انجمن اولیا ومربیان در فروردین ماه 95
تصاویر جلسه انجمن اولیا ومربیان در 18فروردین ماه 95
تصاویر جلسه انجمن اولیا ومربیان در 18فروردین ماه 95