هنرستان شهید عسگری - نرم افزار مدیریت مدارس توانا

گالری تصاویر - تصاویر اعزام دانش آموزان ممتاز هنرستان به مسابقات علمی وعملی هنرستان ها مرحله استانی فروردین 95

تصاویر اعزام دانش آموزان ممتاز هنرستان به مسابقات علمی وعملی هنرستان ها مرحله استانی فروردین 95
تصاویر اعزام دانش آموزان ممتاز هنرستان به مسابقات علمی وعملی هنرستان ها مرحله استانی فروردین 95