هنرستان شهید عسگری - نرم افزار مدیریت مدارس توانا

برنامه امتحانات دی ماه 94

برنامه امتحانات دی ماه 94 

برنامه امتحانات نوبت اول کلاسهای سوم هنرستان فنی شهید عسگری95-94

ردیف

روز

تاریخ

کامپیوتر

الکترونیک

ساختمان

نقشه برداری

صنایع شیمیایی

معماری

1

پنجشنبه

94/10/03

دین و زندگی 3

دین و زندگی 3

دین و زندگی 3

دین و زندگی 3

دین و زندگی 3

دین و زندگی 3

2

یکشنبه

94/10/06

سخت افزار

الکترونیک عمومی 2

ایستایی

تعیین موقعیت

شیمی تجزیه

عناصر و جزئیات

3

پنجشنبه

94/10/10

ریاضی 3

ریاضی 3

ریاضی 3

ریاضی 3

ریاضی 3

متره و برآورد

4

یکشنبه

94/10/13

زبان تخصصی

مبانی مخابرات ورادیو

فناوری فلز

نقشه برداری عمومی

عملیات دستگاهی

بناهای تاریخی

5

سه شنبه

94/10/15

برنامه سازی 3-2

مدارهای الکتریکی

فناوری بتن

فتوگرامتری

فرآیندهای شیمیایی

تاسیسات

6

پنجشنبه

94/10/17

تاریخ معاصر

تاریخ معاصر

تاریخ معاصر

تاریخ معاصر

تاریخ معاصر

تاریخ معاصر

7

شنبه

94/10/19

برنامه سازی1

مبانی دیجیتال

مقررات ملی

کنترل وتنظیم

فیزیک

مبانی طراحی معماری

8

دوشنبه

94/10/21

عربی 2/2

عربی 2/2

عربی 2/2

عربی 2/2

عربی 2/2

عربی 2/2

9

سه شنبه

94/10/22نقشه کشی فنی ساختمان واحد مانده


ایمنی وبهداشت


10

چهارشنبه

94/10/23


جغرافی

جغرافی


شیمی معدنی

ترسیم فنی و نقشه کشی واحد ماند ه

توجه :  1- امتحانات راس ساعت10صبحشروع خواهد شد.

  برنامه امتحانات نوبت اول  کلاسهای دوم هنرستان فنی شهید عسگری  در سال تحصیلی 95-94

ردیف

روز

تاریخ

کامپیوتر

الکترونیک

ساختمان

نقشه برداری

صنایع شیمیایی

معماری

1

پنجشنبه

94/10/03

دین و زندگی 2

دین و زندگی 2

دین و زندگی 2

دین و زندگی 2

دین و زندگی 2

دین و زندگی 2

2

یکشنبه

94/10/06

سیستم عامل

الکترونیک 1

محاسبات فنی

هندسه

شیمی آلی

شناخت مواد


دوشنبه

94/10/07

شناخت صنایع


3

پنجشنبه

94/10/10

ریاضی 2

ریاضی 2

ریاضی 2

ریاضی 2

ریاضی 2

ریاضی 2

4

یکشنبه

94/10/13

زبان فارسی 2

زبان فارسی 2

زبان فارسی 2

زبان فارسی 2

زبان فارسی 2

زبان فارسی 2

5

سه شنبه

94/10/15

جغرافیا

اصول اندازه گیری

مصالح

جغرافیا

جغرافیا

جغرافیا

6

پنجشنبه

94/10/17

ادبیات فارسی 2

ادبیات فارسی 2

ادبیات فارسی 2

ادبیات فارسی 2

ادبیات فارسی 2

ادبیات فارسی 2

7

شنبه

94/10/19

زبان خارجه 2

زبان خارجه 2

زبان خارجه 2

زبان خارجه 2

زبان خارجه 2

زبان خارجه 2

8

دوشنبه

94/10/21

عربی 1/2

عربی 1/2

عربی 1/2

عربی 1/2

عربی 1/2

عربی 1/2

9

چهارشنبه

94/10/23

فیزیک

مبانی برق

روش های اجرایی

مساحی

شیمی عمومی

مبانی هنرهای تجسمی

10

پنجشنبه

94/10/24

مبانی رایانه

مبانی  کاربردرایانه

مبانی  کاربردرایانه

مبانی  کاربردرایانه

مبانی  کاربردرایانه

مبانی  کاربردرایانه

11

شنبه

94/10/26


کارگاه الکترونیک عمومیرسم فنی


آزمایشگاه مبانی مخابرات

توجه :  1- امتحانات راس ساعت  8 صبح  شروع خواهد شد.