هنرستان شهید عسگری - نرم افزار مدیریت مدارس توانا

اردوی دانش آموزی

اردوی دانش آموزی

 ثبت نام هنرجویان جهت شرکت در اردوی برون استانی کندوان آغاز گردید.

جهت ثبت نام به تا روز دوشنبه دوم آذر ماه به معاونت پرورشی مراجعه نمایید.

اولویت با هنرجویانی است که دارای شرایط زیرباشند.

1-شرکت در نماز جماعت هنرستان

2-شرکت در راهپیمایی 13 آبان

3-مشارکت در فعالیت های فوق برنامه و بسیج

4-مشارکت در اجرای مراسم صبحگاهی

5-دارای شرایط تحصیلی ممتاز