هنرستان شهید عسگری - نرم افزار مدیریت مدارس توانا

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی


برنامه امتحانات روزهای پنجشنبه کلاسهای سوم هنرستان فنی شهید عسگری در نوبت اول 95-94 ساعت 8 صبح

ردیف

روز

  تاریخ

کامپیوتر

الکترونیک

ساختمان

نقشه برداری

صنایع شیمیایی

معماری

1

پنجشنبه

21/08/94

ریاضی 3

ریاضی 3

ریاضی 3

ریاضی 3

ریاضی 3

متره

2

پنجشنبه

05/09/94

زبان تخصصی

مدار

ایستایی

کارگاه محاسبه وترسیم 2

شیمی تجزیه

عناصر وجزئیات

3

پنجشنبه

12/09/94

بسته 2

الکترونیک 2

بتن

تعیین موقعیت

فرایند های شیمیایی

بناهای تاریخی

4

پنجشنبه

26/09/94

برنامه سازی 2

دیجیتال

فلز

نقشه برداری

عملیات دستگاهی


5

دوشنبه

30/09/94

تاریخ معاصر

تاریخ معاصر

تاریخ معاصر

تاریخ معاصر

تاریخ معاصر

تاریخ معاصر

برنامه امتحانات روزهای پنجشنبه کلاسهای دوم هنرستان فنی شهید عسگری در نوبت اول 95-94 ساعت 10 صبح

ردیف

روز

تاریخ

کامپیوتر

الکترونیک

ساختمان

نقشه برداری

صنایع شیمیایی

معماری

1

پنجشنبه

21/08/94

ریاضی 2

ریاضی 2

ریاضی 2

ریاضی 2

ریاضی 2

ریاضی 2

2

پنجشنبه

05/09/94

فیزیک

مبانی برق

محاسبات فنی

هندسه

شیمی آلی

شناخت مواد

3

پنجشنبه

12/09/94

زبان فارسی 2

زبان فارسی 2

زبان فارسی 2

زبان فارسی 2

زبان فارسی 2

زبان فارسی 2

4

پنجشنبه

26/09/94

برنامه سازی 1

الکترونیک عمومی

مصالح

کارگاه محاسبه 1

شیمی عمومی

مبانی هنرهای تجسمی

5

پنجشنبه

03/10/94

زبان خارجه 2

زبان خارجه 2

زبان خارجه 2

زبان خارجه 2

زبان خارجه 2

زبان خارجه 2

6

پنجشنبه

10/10/94

جغرافی

جغرافی

جغرافی

جغرافی

جغرافی

جغرافی