هنرستان شهید عسگری - نرم افزار مدیریت مدارس توانا

کادر اداری

کادر اداری

1- جواد  پورجعفری          مدیر هنرستان

2- رحیم  خانمحمدی پور   معاون آموزشی

3- کریم  بایرامزاده         معاون آموزشی

4- میلاد  حیرتی              معاون اجرایی

5- یعقوب سیدعلیزاده   معاون پرورشی

6- علی  قاسمی               انباردار

7- بابک  عباسی              انباردار